Cổng thông tin dành riêng cho Phòng giáo dục Đông Anh xây dựng dựa trên giải pháp kết hợp 2 yếu tố: Tin tức (Educational news), thư viện (Library). Toàn bộ các website của các trường, đơn vị giáo dục trực thuộc được tạo ra trên cùng một hệ thống giúp dễ dàng quản lý, bảo trì, bảo mật Tích hợp nhiều dịch vụ trên cổng thông tin chính thông qua các module nghiệp vụ chuyên biệt như quản lý bài giảng, giáo án, đề thi, học trực tuyến, thi...