Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thành viên

Đã xác thực
Họ và tên Trần Trúc Anh
Giới tính Nữ
Email trucanh.hoak37@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thụy Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Ngô Duy Tạo
Giới tính Nam
Email ngoduytao.tl@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thụy Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Giới tính Nữ
Email rshjcr@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thụy Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Bùi Bích Thảo
Giới tính Nữ
Email tanthao.vip.7172@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Canh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Email nguyet1968xuancanh@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Canh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Lê Kim Tiến
Giới tính Nữ
Email kimtien@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Canh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Đào Thu Lộc
Giới tính Nữ
Email thuloctieuhoc16@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Canh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Đào Thị Thanh Xuân
Giới tính Nữ
Email daothanhxuan1011@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Canh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Lê Thị Hằng
Giới tính Nữ
Email lethihang1502@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Canh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Giáo viên tổ Ba
Giới tính Nữ
Email to3thductu@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Cao Thị Quyên
Giới tính Nữ
Email caoquyen70@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Đỗ Thu Hằng
Giới tính Nữ
Email thuhang20101991@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Nguyễn Thị Huê
Giới tính Nữ
Email nguyenhue.da.2013@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Email nguyenthuy71166@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Khắc Thị Thư
Giới tính Nữ
Email khacthithu@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 23

Đã xác thực
Họ và tên ThS. Nguyễn Thanh Bình
Giới tính Nữ
Email vubinhnt68@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Nguyễn Thị Mai Hương
Giới tính Nữ
Email ngodangnang@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Nguyễn Thị Lê
Giới tính Nữ
Email nguyenle312@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Email thuhiencoloa579@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 20

Đã xác thực
Họ và tên Nguyễn Thị Hải Anh
Giới tính Nữ
Email haianhthdt@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 20
Top